Monday, December 4, 2023
  • time : 00:00
  • Date : Tue Jan 24, 2023
پروژه رنگ آمیزی پل های سطح شهر
در راستای زیبا سازی پل های سطح شهر و بهبود وضعیت این پل ها عملیات بهسازی ، زنگ زدایی و رنگ آمیزی با هدف زیبا سازی سیمای شهری و افزایش دوره بهره برداری این پل ها در حوزه بهبود کیفی و ترافیکی منطقه صورت می گیرد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0