يکشنبه, 9 آذر 1399
  • ساعت : ۸:۵۵:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ 
اگهی تجدید مزایده اجاره تالار صدف
«آگهی  تجدید مزایده  کتبی    چاپ اول   »

 

شهرداری رودسر در نظر دارد به استناد بند دو مصوبه جلسه شماره 119 مورخ 26/1/99   شورای اسلامی شهر رودسر ، تالار صدف واقع در انتهای خیابان شهدا جنب پارک شادی با مساحت عرصه 1000 متر مربع اعیانی شامل ( سالن پذیرایی ویژه خانمها 395 متر مربع سالن آقایان 180 متر مربع ، آشپزخانه به مساحت 51 متر مربع )  را به بخش خصوصی به صورت اجاره به مدت 4 سال واگذار نماید .

                                                                      (( شرایط شرکت در مزایده  کتبی  ))

 

1- شرکت کنندگان در مزایده  می بایست  مبلغ 000/400/47   ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده  به صورت نقدی به حساب 0107366126009  نزد بانک ملی شعبه مرکزی  به نام شهرداری رودسر واریز یا ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری رودسر در پاکت الف قرار دهند .

2-  پایه کارشناسی تالار صدف  به ازای  هر ماه به مبلغ 000/500/39  ریال که برای کل یکسال اول به مبلغ 000/000/474  ریال می باشد که برنده مزایده بر اساس مبلغ پیشنهادی و لحاظ نمودن افزایش 15 درصدی سالانه ، قبل از انعقاد قرارداد موظف به پرداخت سه ماه از اجاره بهاء سال اول بصورت نقد و همچنین تعداد 15 فقره چک که مدت هر یک از چکها سه ماهه خواهد بود تا استهلاک کامل اجاره بهاء چهار سال تحویل امور مالی شهرداری رودسر می باشند . 

 

3- محل تحویل اسناد مزایده  دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مزایده با واریز مبلغ 000/200 ریال تا تاریخ 24/4/99  از شـهرداری خـریـداری و در پاکت لاک و مهر شده که خود دارای سه پاکت ( الف ): فیش سپـرده بـانکی یا ضمانتنامه و پـاکت (ب):  پیشنهاد فنی و بازرگانی و اسناد مزایده  پاکت ( ج):  پیشنهاد  قیمت   می باشد تحویل گردد .

 

 

 

 

4- به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین شرکت کنندگان باید از متن کامل مفاد قرارداد آینده که در اسناد مزایده  موجود میباشد مطلع بوده و مفاد آن را بررسی و مطالعه نمایند .

5- کلیه هزینه ها از جمله عوارض شهرداری هزینه کارشناسی - چاپ  آگهی  و غیره بر عهده برنده مزایده  می باشد .

6- کلیه پیشنهادات میبایست از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 24/4/99 تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر گردیده و رسید دریافت نمایند پیشنهادات واصله در ساعت 11:00 مورخ 25/4/99  با حضور اعضای کمیسیون معاملات در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد .

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار می باشد .

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده   در اسناد مزایده مندرج میباشد .

9- برندگان  اول دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  به نفع شهرداری  رودسر ضبط خواهد شد.

11-برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر می توانید  با شماره های  2029-01342622090 شهرداری رودسر تماس حاصل نمایند . /ح41

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0