پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
           

عنوان : « آگهی تجدید مناقصه كتبی - چاپ اول »

 

             « آگهی تجدید مناقصه کتبی -  چاپ اول »   

شهرداری رودسر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های مشروحه ذیل از محل اعتبارات داخلی برابر فهرست بها سال 98   اقدام نماید.

ردیف

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مدت اجراء

مبلغ سپرده  (ریال)

1

گابیون بندی بخشی از رودخانه شیرا رود و کیارود 

160 متر

651/315/267/13

6 ماه

000/000/664

2

موزائیک کاری پیاده رو  سطح شهر

13600 متر مربع

292/223/998/7

6 ماه

000/000/400

                                                        «  شرایط شرکت در مناقصه »

1-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ 000/000/664 ریال سپرده بابت شرکت در مناقصه گابیون بندی بخشی از رودخانه شیرا رود و کیارود و مبلغ 000/000/400 ریال سپرده بابت شرکت در پروژه موزائیک کاری سطح شهر  به صورت نقدی به حساب 1178813890 نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر واریز و یا دریافت ضماننامه بانکی به نفع شهرداری رودسر باشد را در پاکت الف ضمیمه نمایند.

2-محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مناقصه واریز مبلغ 000/200ریال تا تاریخ 10/4/1398   از شهرداری خریداری ودر پاکات لاک و مهر شده که خود دارای سه پاکت: الف) فیش سپرده بانکی، پاکت ب ) پیشنهاد فنی بازرگانی و اسناد مناقصه ،پاکت ج ) حاوی رقم پیشنهادی می باشد تحویل  نمایند.

3-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

5-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6- شرکت کنندگان پیشنهادات خود را می بایست از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 10/4/98   تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر نموده و مورخ 12/4/98  راس ساعت 11:00 پیشنهادات واصله با حضور اعضای کمیسیون معاملات در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد، حضور پیشنهاد دهند گان در جلسه بازگشایی آزاد است .

7- کلیه هزینه های چاپ آگهی و غیره ... برعهده برنده مناقصه می باشد.

8- شرکت کنندگان جهت هرگونه اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 2090-01342622029 شهرداری رودسر تماس حاصل نمایند./ح41          

 

                                                                                      رضا زنده دل

                                                                                        شـهـردار رودسـر

 


پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر