چهارشنبه, 26 تير 1398
           

عنوان : آگهی مزایده كتبی – نوبت اول– چاپ اول نوسازی ناوگان موتوری

 

((    آگهی  مزایده کتبی نوبت اول  چاپ اول   ))

 

شهــرداري رودســر به استناد بند یک مصوبه جلسه شماره 78 مورخ 19/1/1398     شورای اسلامی  شهر رودسر در نظر دارد جهت نوسازی ناوگان موتوری خود تعدادی از خودروهای خود را با مشخصات ذیل به فروش برساند . /ح41

 

ردیف

نام خودرو

شماره انتظامی

مدل

رنگ

مبلغ پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( ریال )

1

کامیون کمپرسی  بنز تیپ ال پی کا 608

ایران 46-765 ع 29

1388

نارنجی روغنی

000/000/950

000/500/47

2

کامیون کمپرسی بنز تیپ ال  پی  کا 608

ایران 46-766ع29

1388

نارنجی روغنی

000/000/900

000/000/45

3

کامیون کمپرسی بنز تیپ ال  پی کا 608

ایران 46-767 ع 29

1388

نارنجی روغنی

000/000/950

000/500/47

 

 

 

(( شرايط شركت در مزايده كتبي ))

 

1-  شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 000/500/47 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده ردیف یک و مبلغ 000/000/45 ریال بابت شرکت در مزایده ردیف دوم و مبلغ 000/500/47 ریال بابت شرکت در مزایده ردیف سه آگهی به صورت  نقدی به حساب 1178813890 نزد بانک ملت شعبه مرکزی  رودسر به نام شهرداری رودسر واریز و یا با دریافت  ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری  رودسر باشد را در پاکت (الف ) قرار دهند .

2-   محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری رودسر میباشد که باید اسناد مزایده با واریز مبلغ 000/200 ریال تا تاریخ 23/3/98  از شهرداری خریداری و در پاکات لاک و مهر شده که خود دارای سـه پـاکت : الف ) فیش بانـکی یـا ضمانتنامه  ب ) اسنـاد مـزایـده  ج) حـاوی رقم پیشنـهـادی می باشد تحویل نمایند .

3-    شهرداری در رد  یا قبول هر یک از  پیشنهادها مختار است .

4-    به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-  برنده مزایده ظرف مدت 5 روز باید کل مبلغ پیشنهادی خود را به حساب شهرداری رودسر واریز و مفاصا حساب دریافت نماید تا وسیله نقلیه خود را تحویل بگیرد در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط و خودرو به ترتیب به نفرات دوم و سوم مزایده واگذار میگرد در صورتیکه آنها نیز از واریز مبلغ پیشنهادی خودداری نمایند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

6-  برنده مزایده موظف است خودروی خریداری شده را حداکثر ظرف 3 روز پس از واریز مبلغ پیشنهادی از پارکینگ شهرداری خارج نماید در غیر اینصورت روزانه مبلغ 000/000/1 ریال هزینه پارکینگ وصول خواهد شد .

7-  در صورتیکه پیمانکاران  شهرداری رودسر در مزایده شرکت نمایند می بایست کل مبلغ پیشنهادی را نقداً به حساب شهرداری واریز و از مطالبات آنان به هیچ عنوان کسر نخواهد شد .

8-  ساعت بازدید از خودروها همه روزه به جزء روزهای تعطیل از ساعت 9 الی11 صبح در  واحد موتوری شهرداری رودسر می باشد .

9-  کلیه پیشنهادات می بایست از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 23/3/1398 تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر گردیده و رسید دریافت نمایند پیشنهادات واصله در ساعت10:00  مورخ 25/3/1398 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد می باشد .

10-هزینه چاپ آگهی کارشناسی -  عوارض نقل و انتقال و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد 11- شرکت کنندگان براي كسب هر گـونـه اطلاعات بيشتر مي تـوانیـد بـا شـمـاره هاي 2029-01342622090  شهرداری رودسر واحد قراردادها و پیمانهای شهرداری  تماس حاصل نمایند.


پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر