پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
           

عنوان : اجاره ساختمان بلوكی – شیشه ای واقع در ضلع جنوبی مجتمع پردیس جنب پارك شادی

((    آگهي مزايده كتبي نوبت اول چاپ اول   ))

 

شهــرداري رودســر در نظر دارد به استناد بند یک  مصوبه جلسه 79 مورخ 26/1/1398   شورای اسلامی  شهر رودسر در خصوص اجاره  ساختمان بلوکی شیشه ای  واقع در ضلع جنوبی مجتمع پردیس جنب پارک شادی  با مشخصات ملکی به مساحت 81  متر مربع اعیان در 310 متر عرصه با امتیاز آب و برق و گاز را  با شرایط ذیل بصورت مزایده کتبی برای مدت 2 سال به اجاره  برساند .

(( شرايط شركت در مزايده كتبي ))

1-شـركـت كـنندگان در مزایده می بایست مبلغ 000/000/15 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی به حساب 1178813890  بانک ملت به نام شهرداری رودسر واریز یا ضمانتنامه بانکی  در وجه شهرداری رودسر باشد را در پاکت الف قرار دهند  .

2- پایه کارشناسی برای سال اول به مبلغ 000/000/9ریال حق الاجاره ماهیانه که 000/000/108 ریال اجاره ساله آن خواهد شد که برنده مزایده بر اساس مبلغ پیشنهادی و لحاظ نمودن  افزایش 15 درصدی سالانه قبل از انعقاد قرارداد موظف به پرداخت سه ماه اجاره بهاء سال اول به صورت نقد و همچنین تعداد 7 فقره چک که مدت هر یک از چکها سه ماهه خواهد بود تا استهلاک کامل اجاره بهاء دو سال تحویل امور مالی شهرداری رودسر میباشد.

3-  محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مزایده  با واریز مبلغ 000/200 ریال تا تاریخ 11/3/1398  از  شهرداری خریداری و در پاکات لاک و مهر شده که خود دارای سـه پاکت : الـف ) فیـش سپرده بـانکی یا ضمانتنامه   ب ) اسناد مزایده   ج) حاوی رقم پیشنهادی می باشد تحویل نمایند.

4- به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین شرکت کنندگان باید از متن کامل مفاد قرارداد آینده که در اسناد مزایده  موجود میباشد مطلع بوده و مفاد آن را بررسی و مطالعه نمایند . 

5- کلیه هزینه ها از جمله عوارض شهرداری هزینه کارشناسی پروانه کسب - چاپ آگهی و غیره .... بر عهده برنده مزایده می باشد .

6- کلیه پیشنهادات می بایست از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 11/3/1398    تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر گردیده و رسید دریافت نمائید . پیشنهادات واصله  در ساعت 10:00  مورخ 12/3/1398   با حضور اعضاء کمیسیون معاملات در محل شـهـرداری رودسـر ، بـاز و قـرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد می باشد .

7- شهرداری در رد  یا قبول هر یک از  پیشنهادها مختار است .

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .

9- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

10- براي كسب هر گونه اطلاعات بيشتر مي توانید با شماره هاي 2029-01342622090  شهرداری رودسر تماس حاصل نمایند ./ح41

 

 

3-

                                                                                                    رضا زنده دل  

                                                                                                       شـهـردار  رودسـر

 

 


پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر