پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
           

عنوان : آگهی مزایده كتبی نوبت اول – چاپ دوم

((    آگهي مزايده كتبي نوبت اول چاپ دوم   ))

 

شهــرداري رودســر در نظر دارد به استناد مصوبات  شورای اسلامی  شهر رودسر مساحتی از زمین و ساختمان واحد خدمات شهری واقع در انتهای خیابان 72 تن جنب پارک ملت به متراژ 2000 متر مربع عرصه و 25/365 متر مربع اعیان ( دفتر اداری انبار پارکینگ ) و نیز زمینی به مسـاحت 420 متـر مـربع (56 متر طول و 5/7 متر  عرض)  در گلخانه شهرداری واقع در انتهای احمد آباد با امتیازات آب برق گاز با شرایط ذیل به مدت 5 ماه به صورت  اجاره  به شرکتهای نیروی کار واگذار نماید .

 

ردیف

موضوع

شماره مصوبه شورای اسلامی شهر

مدت اجاره (ماه)

مبلغ پایه کارشناسی

 ( ماهیانه ریال )

1

اجاره مساحتی از زمین و ساختمان واحد خدمات شهر 2000 متر مربع عرصه و 25/365 متر مربع اعیان ( دفتر اداری انبار پارکینگ ) واقع در انتهای خیابان 72 تن

بند 5 مصوبه شماره 78 مورخ 19/1/98

5

000/000/25

2

اجاره زمینی به مساحت 420   متر مربع ( 56 متر طول و 5/7 متر عرض ) واقع در انتهای احمد آباد گلخانه شهرداری رودسر

بند یک مصوبه شماره 77 مورخ 27/12/97

5

000/000/3

 

(( شرايط شركت در مزايده كتبي ))

1-شـركـت كـنندگان در مزایده می بایست مبلغ 000/500/12 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده  ردیف یک مزایده اجاره مساحتی از زمین و ساختمان خدمات شهر و مبلغ 000/500/1 ریال سپرده شرکت در ردیف 2 مزایده اجاره زمین به مساحت 420 متر مربع در گلخانه شهرداری را بصورت نقدی به حساب 1178813890  نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر واریز و یا با دریافت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری رودسر باشد را در پاکت الف ضمیمه نمایند .

2- پایه کارشناسی زمین و ساختمان واحد خدمات شهر به مبلغ 000/000/25 ریال حق الاجاره ماهیانه و برای زمین به مساحت 420 متر مربع گلخانه شهرداری مبلغ 000/000/3 ریال حق الاجاره ماهیانه می باشد که شرکت کنندگان می بایست کل مبلغ اجاره پیشنهادی 5 ماه برای هر کدام از موارد فوق را به صورت یکجا به حساب شهرداری رودسر در زمان انعقاد قرارداد واریز نماید .

3-  محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مزایده  با واریز مبلغ 000/200 ریال تا تاریخ 6/3/98 از  شهرداری خریداری و در پاکات لاک و مهر شده که خود دارای سـه پاکت : الـف ) فیـش سپرده بـانکی یا ضمانتنامه   ب ) اسناد مزایده   ج) حاوی رقم پیشنهادی می باشد تحویل نمایند.

4- به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین شرکت کنندگان باید از متن کامل مفاد قرارداد آینده که در اسناد مزایده  موجود میباشد مطلع بوده و مفاد آن را بررسی و مطالعه نمایند . 

5- کلیه هزینه ها از جمله عوارض شهرداری هزینه کارشناسی پروانه کسب - چاپ آگهی و غیره .... بر عهده برنده مزایده می باشد .

6- کلیه پیشنهادات می بایست از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخ6/3/98 تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر گردیده و رسید دریافت نمائید . پیشنهادات واصله  در ساعت 10:00  مورخ 8/3/98  با حضور اعضاء کمیسیون معاملات در محل شـهـرداری رودسـر ، بـاز و قـرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد می باشد .

7- شهرداری در رد  یا قبول هر یک از  پیشنهادها مختار است .

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .

9- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

10- براي كسب هر گونه اطلاعات بيشتر مي توانید با شماره هاي 2029-01342622090  شهرداری رودسر تماس حاصل نمایند ./ح41

 


پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر