يکشنبه, 4 فروردين 1398
           

عنوان : جلسه هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری

در جلسه بازآفرینی شهری که متشکل از نماینده ی فرمانداری شهرستان و اعضای شورای شهر و همچنین نمایندگان مسکن و شهرسازی استان در دفتر کار مهندس زنده دل شهردار رودسر برگزار شد به برنامه ریزی جهت معرفی چند پروژه در قالب ستاد بازآفرینی شهری پایدار پرداخته شد.
بازآفرینی شهری به مجموعه اقدامات زیربنایی همچون بهسازی, نوسازی و مقاوم سازی مسکن، تعویض شبکه ها، جمع آوری آبهای سطحی، بهسازی محیط و پیاده راهها و همچنین توانمندسازیهای اجتماعی می پردازد که با راهبری و ریاست  ستاد توسط فرمانداری شهرستان ودبیری شهرداری در قالب این مطالعات پروژه هایی را احصا می کنند و این پروژه ها طی و سیر سلسله مراتب به ستاد شهرستان معرفی وسهم دستگاهها در میزان وظایف محوله به آنها مشخص می شود که این وظیفه تکالیفی را برای شهرداری و سایر دستگاهها و دولت معین می کند تا آن پروژه به بهره برداری برسد. در این جلسه مقرر شد ضمن در نظر گرفتن اولویتها و امکان سنجی جوانب آن معرفی پروژه از سوی شهرداری رودسر به ستادصورت گیرد.


پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر